ادعا و چگونگی مدیریت آن در قراردادها

هدف: آشناسازی مخاطبان وش رکت کنندگان با اصول و مهارت های شناسایی و حل اختلافات در قراردادها
ادعا یا در طول پروژه و یا در انتهای پروژه مطرح می گردد.و پیامدهای نامطلوبی را برای پیمانکار و کارفرما بدنبال دارد که از جمله آنها می توان به وقفه در انجام کارها، کم شدن انگیزه گروههای درگیر در پروژه، خدشه دار شدن روابط کارفرما و پیمانکار و صرف هزینه، زمان و انرژی زیاد طرفین برای حل ادعا ، نادیده گرفتن برخی مستندات، اختلافات عمیق تر و دخالت افراد ، امکان نادیده گرفتن ، فراموش شدن و از حیث اهمیت خارج شدن برخی از ادعاها اشاره کرد. علت اصلی ادعاهای پیش آمده، شناخت و طراحی نادرست، قراردادهای نامناسب، کنترل و نظارت ضعیف بر پروژه و ارتباطات ضعیف می باشد. این عوامل در نهایت افزایش زمان وهزینه را به دنبال خواهند داشت و افزایش هزینه نیز ادعای مالی را سبب می گردد. این در حالی است که مدیریت هم علم است و هم هنر، لذا برخورد با اختلافات که نقشی پیشگیرانه خواهد داشت، برخورداری از مهارت های مدیریت خاصی را می طلبد. لذا در این دوره تلاش خواهد شد تا ضمن تشریح علل و دلایل بروز ادعا در پروژه ها و واشی پیرامون آن، به انتقال تکنیک ها و اصول مدیریت ادعا در حین اجرای پروژه ها پرداخته شود
 
پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره:
تاریخ پایان دوره:
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام:
تاریخ پایان ثبت نام:
مدت دوره: 8 ساعت
ظرفیت دوره: 20 نفر
هزینه دوره: 3,000,000 ریال
محل برگزاری دوره:
تلفن تماس: 03538259009