نرم افزار SPSS

هدف: آشنایی مخاطبان با کلیه¬ی پارامترها و شاخص¬های مربوط به آمار توصیفی و استنباطی

دراکثر تحقیقات با حجم زیادی از داده مواجهیم که اجرای عملیات بر روی این داده ها حجم وسیعی از محاسبات را به همراه خواهد داشت. در این میان بکارگیری یک نرم افزار آماری مناسب برای تسهیل و تسریع در محاسبات مورد نیاز ضروری می نماید. . افزون بر تحلیل‌های آماری، مدیریت داده‌ها و مستندسازی داده‌ها نیز از ویژگی‌های نرم‌افزار هستند. هرچند تاکنون نرم افزارهای متعددی برای این منظور توسعه داده شده است، اما در این میان نرم افزار SPSS بیش از دیگر نرم افزارهای همرده مورد استقبال محققان قرار گرفته و دلیل ان نیز به امکان استفاده راحت، ارائه خروجی های با محیط گرافیکی عالی و انجام اکثر روش های آماری بدون نیاز به برنامه نویسی و برخورداری از محیط برنامه نویسی برای کاربارن حرفه ای است. SPSS از جمله نرم‌افزارهایی است که برای تحلیل‌های آماری در علوم اجتماعی، به صورت بسیار گسترده‌ای استفاده می‌شود. این نرم‌افزار همچنین توسط پژوهشگران بازار و داد و ستد، پژوهشگران سلامتی، شرکت‌های نقشه‌برداری، دولتی، پژوهشگران آموزشی، سازمان‌های بازاریابی و غیره به کار می‌رود. براین اساس و باتوجه به اهمیت و کاربرد بابالی این نرم افزار در انجام تحلیل های آماری، به تشرحی و آموزش قابلیت ا و نحوه کار با نرم افزار برای شرکت کنندگان و مخاطبان دوره پرداخته خواهد شد.

سرفصل های آموزشی : 
تحلیل واریانس عاملی و کاربرد آن در تحقیقات بازاریابی 
آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و کاربردهای تجاری آن 
آنالیز تشخیصی- رگرسیون لجستیک
روندها و سری های زمانی اقتصادی
تحلیل عاملی و استخراج شاخص های اصلی
به دست آوردن پایایی و روایی پرسشنامه ها
آنالیز لگاریتم خطی و مدلهای آن
تجزیه عاملها، تحلیل واریانس، آزمون همبستگی، سری های زمانی و جداول آماری
نصب نرم افزار SPSS
تعریف متغیرها در SPSS
الگوهای خطی و غیر خطی
آزمونهای پارامتری و ناپارامتری
نحوه¬ی ورود داده های خام به SPSS
آشنایی مقدماتی با آمار و مفاهیم اولیه
تجزیه و تحلیل داده های آماری و استنتاج نتایج
آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و کاربردهای تجاری آن

پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره:
تاریخ پایان دوره:
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام:
تاریخ پایان ثبت نام:
مدت دوره: 32 ساعت
ظرفیت دوره: نامحدود نفر
هزینه دوره: 4,800,000 ریال
محل برگزاری دوره:
تلفن تماس: