جذب، استخدام و به کارگماری نیروی انسانی

هدف: آشناسازی مخاطبان با فرایند جذب، استخدام و بکارگماری نیروی انسانی در سازمان

کارمند یابی صحیح از اساسی ترین مراحل در پیشبرد هدفهای هر سازمان است, زیرا هیچ برنامه ای نمی تواند به طور موفق به مرحله اجرا درآید مگر آنکه افرادی که مسئول اجرای آن برنامه هستند حائز تخصص و مهارت لازم و نیز دارای انگیزه کافی جهت ایفای وظایف مربوطه باشند و با یکدیگر بخوبی همکاری کنند. کارمندیابی مرحله مقدماتی استخدام است که در جهت شناسائی منابع انسانی و جذب افراد به سازمان برای استخدام و پرکردن مشاغل و پسـتهای خالی انجام می شود. میزان دشواری این مرحله به کمیت و کیفیت نیروی کار مورد نیاز و مساعد یا نامساعد بودن بازار کار, شرایط محیط و نیازهای سازمان بستگی دارد. از سوی دیگر، جذب و استخدام پایان کار نبوده و لازم است فرد به خدمت گرفته شده ضمن آشنایی با سازمان و وظایف و مسئولیت های حوزه فعالیت خود، به اجرای مطلوب مسئولیت های محوله بپردازد و در این راه نیز ملاحظات و موضوعاتی در بین خواهد بود که اطلاع از انها، کارفرما را در به کارگماری هرچه بهتر نیروی جدیدالاستخدام یاری خواهد داد. براین اساس در این دوره ضمن تشریح کل فرایند جذب، استخدام و بکارگیری نیروی انسانی، ملاحظات و ظرافت های پیرامون اجرای هرچه بهتر این روال نیز برای شرکت کنندگان و مخاطبان دوره تشریح خواهد شد.
پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره:
تاریخ پایان دوره:
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام:
تاریخ پایان ثبت نام:
مدت دوره: 8 ساعت
ظرفیت دوره: نامحدود نفر
هزینه دوره: 2,500,000 ریال
محل برگزاری دوره:
تلفن تماس: