دوره جامع روابط عمومی

هدف: آشناسازی شرکت کنندگان و مخاطبان دوره با اصول و مهارت های نگارش رزومه جهت کسب موفقیت در مصاحبه های شغلی
روزانه صدها رزومه جهت هر پست و شغل به کارفرمایان ارسال می گردد و در نگاه اول و بررسی سطحی حدود 80 % رزومه های غیر استاندارد فارغ از تخصص و قابلیت های فرد ارسال کننده از پروسه بررسی حذف می گردند . علت ساده است تعداد بیشمار متقاضیان کار ، موقعیت برتر کارفرمایان و بازه و امکان وسیع انتخاب و از طرفی محدودیت وقت و کمی حوصله امور منابع انسانی سازمانها .- در مرحله بعد 20 % رزومه های باقی مانده که رزومه های با " فرمت و ظاهر استاندارد " می باشند مورد مطالعه قرار گرفته و نیمی از آنها یعنی تنها 10 % کل به مصاحبه دعوت می شوند. از این رو کسب مهارت در رزومه نویسی جهت طراحی و تدوین یک رزومه حرفه ای، نقش مهمی در کسب موفقیت افراد جویای کار ایفا می کند. بر این اساس در این دوره به تشریح مهارت ها و نکات حائز اهمیت جهت طراحی و تدوین یک رزومه کاری حرفه ای برای شرکت کنندگان و مخاطبان دوره پرداخته خواهد شد


پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره:
تاریخ پایان دوره:
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام:
تاریخ پایان ثبت نام:
مدت دوره: 32 ساعت
ظرفیت دوره: نامحدود نفر
هزینه دوره: 6,600,000 ریال
محل برگزاری دوره:
تلفن تماس: