روانشناسی فروش و روش ‏های متقاعد کردن مشتری

هدف: آشناسازی مخاطبان با اصول و فرایندهای روانشناسی مشتری و نحوه کاربرد آن ها در متقاعدسازی مشتریان
اهداف دوره : 

 
 پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره:
تاریخ پایان دوره:
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام:
تاریخ پایان ثبت نام:
مدت دوره: 8 ساعت
ظرفیت دوره: 20 نفر
هزینه دوره: 3,300,000 ریال
محل برگزاری دوره:
تلفن تماس: