روشهای موثر در وفاداری مشتریان

هدف: آشناسازی شرکت کنندگان با اصول و مبانی وفادارسازی مشتریان و شیوه ها و تکنیک های عملی افزایش وفاداری مشتریان
 
در بازار امروز موفقیت در فروش بستگی به جلب اعتماد و کسب رضایت مشتری دارد. مطالعات نشان می دهد هزینه جذب مشتری جدید 3 تا 30 برابر حفظ مشتریان قبلی است، بنابراین برای بالا بردن فروش بایست طوری رفتار کرد که با تثبیت لبخند رضایت بر چهره مشتری خریدهای بعدی وی نیز تضمین شود. از این رو سازمانها امروزه به وفادارسازی متریان خود روی آورده اند. چرا که مشتریان وفادار مجدداً در آینده از شرکت خرید می کنند و دیگران را نیز به این کار ترغیب می کنند. بهترین رویکرد جهت حفظ و نگهداری مشتریان این است که رضایتمندی در مشتری ایجاد کرد و آنچه را برای او ارزش تلقی می شود ، مورد توجه قرار داد تا در نتیجه وفاداری او نسبت به شرکت مستحکم شود. بدین ترتیب لازم است در سازمان ، رویکردی برای جذب ، حفظ و برقراری ارتباطات بلند مدت با مشتریان طراحی و بکارگرفته شود. رویکردی که بتواند روابط سازمان و مشتریان را به خوبی مدیریت کند و سازمان را در راه جلب رضایت مشتریان تواناتر سازند. براین اساس در این دوره سعی خواهد شد ضمن تشریح و برشمردن ضروریات و مبانی وفادارسازی مشتریان به تشریح شیوه ها و تکنیک های علمی مورد استفاده جهت وفادارسازی مشتریان برای شرکت کنندگان و مخاطبان دوره پرداخته شود.پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره:
تاریخ پایان دوره:
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام:
تاریخ پایان ثبت نام:
مدت دوره: 8 ساعت
ظرفیت دوره: 20 نفر
هزینه دوره: 3,400,000 ریال
محل برگزاری دوره:
تلفن تماس: