مدیریت صادرات کالا با رویکرد عملیاتی

هدف: آشنایی مخاطبان با مسائل کاربردی صادرات، مراحل صادرات و اسناد مربوطه و تسهیلات
 
صادرات غیر نفتی امروز در کشور ما یکی از مقولاتی است که ذهن بسیاری از سیاست گذاران را به خود مشغول کرده است . درآمدهای حاصل از صادرات غیر نفتی از یک سو درآمدهای ارزی را افزایش و از سوی دیگر اجرای برنامه های توسعه اقتصادی را که متضمن هزینه های ارزی است ، امکان پذیر می سازدکه نهایتا باعث اشتغال زایی در کشور میگردد.  ایجاد جریان اطلاعاتی به روز ، با نگاهی به تحولات جهانی در حوزه تصمیم سازیها ، مهارتهای فنی مورد نیاز صادرات و ... در پیمودن مسیر رشد پایدار در سایه توسعه صادراتی به خصوص صادرات غیر نفتی ما را یاری می رساند. براین اساس، در دوره مدیریت صادرات کالا با رویکرد عملیاتی به طرح راهبردهای عملی به منظور توانمند سازی واحدهای صادراتی ، روشهای ورود به بازارهای جهانی ، روشهای صادرات ، تاًمین اعتبار مورد نیاز ،مشوقهای صادراتی و صادرات خدمات فنی و مهندسی خواهد پرداخت.پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره:
تاریخ پایان دوره:
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام:
تاریخ پایان ثبت نام:
مدت دوره: 16 ساعت
ظرفیت دوره: 20 نفر
هزینه دوره: رایگان ریال
محل برگزاری دوره:
تلفن تماس: