مدیریت خرید ،تدارکات و قراردادهای داخلی

هدف: آشنایی مخاطبان با سیستم خرید داخلی
پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره:
تاریخ پایان دوره:
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام:
تاریخ پایان ثبت نام:
مدت دوره: 28 ساعت
ظرفیت دوره: نامحدود نفر
هزینه دوره: 1 ریال
محل برگزاری دوره:
تلفن تماس: 03538259009