روشهای پرداخت بین المللی و اعتبارات اسنادی

هدف: آشناسازی مخاطبان با انواع شیوه های پرداخت و تبادل وجوه معاملات بین المللی
 
طرفین معامله نسبت به هم تعهدات خاصی را می پذیرند و اولین تعهد فروشنده در برابر خریدار تهیه و ارسال کالا مطابق قرارداد می باشد و خریدار در مقابل متعهد به پرداخت وجه معامله می باشد.کاملا عقلایی و طبیعی است که خریدار در قبال به دست آوردن و بهره مندی از منافع کالا باید قیمت و بهاء آن را پرداخت نماید.از دیر باز روشهای متعددی برای پرداخت در معاملات وجود داشته و در حال حاضر نیز این روشها با پشت سر نهادن مراحل تکامل مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین به نظر میرسد با رخ دادن تغییراتی در زمینه تجارت بین الملل این روشها بیش از پیش رشد نموده و به تسهیل جریان تجارت کمک نمایند. اما در اکثر متون بازرگانی بین الملل از میان روشهای پرداخت چهار روش مورد تاکید ویژه قرار گرفته اند که در این فصل مورد بررسی قرار می گیرند. این چهار روش عبارتند از : پرداخت بر اساس حساب باز/ پرداخت بر اساس برات(وصولی)/ پرداخت بر اساس پیش پرداخت و پرداخت با اعتبار اسنادی انتخاب هریک از روشها دارای محاسنی برای طرفین است که می تواند قسمی از ریسک معامله را کاهش دهد و یا باعث تسهیل و سرعت انجام معامله شود. براین اساس در این دوره به تشریح ابعاد و روش‏های پرداخت در تجارت بین‏ المللی پرداخته خواهد شد.
سرفصل های آموزشی : 
تشریح روش های پرداخت از طریق اعتبار اسنادی
تامین مالی از طریق وام های کوتاه مدت و میان مدت خارجی (بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک توسعه اسلامی و ...)
شرحی بر ضمانتنامه های عندالمطالبه (طرف های درگیر، دامنه و مقررات، تعاریف و مقررات عمومی، تعهدات و مسئولیت ها، مطالبات ضمانتنامه و ...)
مقدمه ای بر راهکارهای تامین مالی جهت پوشش معاملات بین المللی 
تشریح روش های پرداخت نقدی
تشریح روش های پرداخت حساب باز
تشریح روش های پرداخت مبتنی بر پیش پرداخت
تشریح روش های پرداخت از طریق وصولی ها
تشریح روش های پرداخت از طریق برات
پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره:
تاریخ پایان دوره:
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام:
تاریخ پایان ثبت نام:
مدت دوره: 32 ساعت
ظرفیت دوره: 20 نفر
هزینه دوره: 1 ریال
محل برگزاری دوره:
تلفن تماس: 03538259009