آمادگی آزمون حق العمل کاری گمرک (پیشنیاز: امور گمرکی و ترخیص کالا)

هدف: تشریح مبانی، اصول، قوانین و قواعد گمرک، مقررات واردات و صادرات، امور مربوط به اعتبارات اسنادی و ...

حق العمل کاردر گمرک به شخصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) اطلاق میشود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به شخص دیگری را به وکالت از طرف آن شخص در گمرک انجام بدهد. لازم بذکر است کسانیکه بدون داشتن کارت حق العمل کاری تشریفات گمرکی کالا را به وکالت انجام می دهند نمی توانند بیش از 10 مرتبه در سال به این کار اقدام نمایند. از سوی دیگر مطابق قانون، هیچ شخصی بعنوان حق العمل کار در گمرک پذیرفته نمیشود مگر اینکه پروانه مخصوص این شغل را از اداره کل گمرک تحصیل نموده باشد. این پروانه نیز به اشخاصی داده میشود که دارای کارت بازرگانی بوده و علاوه بر شمول برخی ویژگی‏های خاص و عمومی، در امتحان قانون امور گمرکی و آئین نامه آن که از طرف گمرک هر سال یکبار برگزار می شود، پذیرفته شوند. براین اساس در این دوره به تشریح و اموزش محتوای مورد ارزیابی در آزمون حق العملکاری گمرک برای شرکت کنندگان و متقاضیان اخذ قبولی در این آزمون پرداخته می شود.

پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره:
تاریخ پایان دوره:
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام:
تاریخ پایان ثبت نام:
مدت دوره: 24 ساعت
ظرفیت دوره: 20 نفر
هزینه دوره: 1 ریال
محل برگزاری دوره:
تلفن تماس: 03538259009