اصول و فنون مذاکرات تجاری بین الملل (دیپلماسی تجاری)

هدف: آشناسازی مخاطبان با شیوه ها، نکات و اصول کاربردی مذاکره در مذاکرات بین المللی
پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره:
تاریخ پایان دوره:
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام:
تاریخ پایان ثبت نام:
مدت دوره: 16 ساعت
ظرفیت دوره: 20 نفر
هزینه دوره: 1 ریال
محل برگزاری دوره:
تلفن تماس: 03538259009