هوش مالی

هدف: تغییر نگرش مثبت فراگیران نسبت به اهمیت مباحث مالی و توجه به هوش و سواد مالی به ویژه برای مدیران شرکتها




پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره:
تاریخ پایان دوره:
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام:
تاریخ پایان ثبت نام:
مدت دوره: 8 ساعت
ظرفیت دوره: 20 نفر
هزینه دوره: 1 ریال
محل برگزاری دوره:
تلفن تماس: 03538259009