تدوین طرح کسب و کار (Business Plan)

هدف: آشنایی مخاطبان با نحوه تدوین و مستندسازی طرح¬های تجاری برای انتقال اطلاعات و ملاحظات حائز اهمیت در حین راه‏اندازی کسب‏وکار جدید
 
طرح کسب و کار سندی است مکتوب که جزئیات کسب و کار پیشنهادی را مشخص می‏کند. این سند باید ضمن تشریح موقعیت کنونی، نیازها، انتظارات و نتایج پیش‏بینی ‏شده را شرح دهد و کلیه جوانب آن را ارزیابی کند. بر این اساس در دوره تهیه و تدوین طرح کسب‏وکار، توانایی ایجاد ایده کسب‏وکار، توانایی تحلیل محیط و صنعت، توانایی تشریح فعالیت کارآفرینانه، توانایی ایجاد طرح عملیاتی )تولید(، توانایی ایجاد طرح بازاریابی، توانایی ایجاد طرح سازمانی، توانایی انجام ارزیابی ریسک، توانایی ایجاد طرح مالی وتوانایی تهیه و تدوین یک طرح کسب‏وکار در زمینه مورد علاقه کسب و کار بدست می ‏آید.پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره:
تاریخ پایان دوره:
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام:
تاریخ پایان ثبت نام:
مدت دوره: 16 ساعت
ظرفیت دوره: 20 نفر
هزینه دوره: 1 ریال
محل برگزاری دوره:
تلفن تماس: