حسابداری حقوق و دستمزد

هدف: آشنایی مخاطبان با حسابداری حقوق و دستمزد در موسسات تولیدی و بازرگانی

حقوق و دستمزد به عنوان یکی از سرفصل¬ های رشته امور مالی و حسـابداری و با توجه به تنوع و کاربرد گسترده آن نیازمند یک مجموعه مدون اسـت. در واقع ارزشیابی کارکنان و پرداخت حقوق و مزایای متناسب با عملکرد آن ها همواره از دغدغه‎های اصلی مدیران موسسات و بنگاه‎های اقتصادی بوده و هست، از سوی دیگر تصمیم‎گیری درباره¬ ی حقوق و دستمزد کارکنان منوط به وجود اطلاعات کافی می‎باشد، بخش مهمی از این اطلاعات، اطلاعاتی از جنس حقوق و دستمزد است که می‎تـوان از مجرای سیستم حقوق و دستمزد در حداقل زمان ممکن بدست آورد. فراگیری این مهارت مستلزم آگاهی از قوانین استخدامی، کار، بیمه و بازنشستگی است و باید هرگونه تغییرات مرتبط و موثر با این قوانین و مقررات بر مجموعه اعمال شـود. به شرکت‏کنندگان این دوره، اطلاعات و مهارت‏هایی از این دست در ارتباط با روش‏های حسابداری حقوق و دستمزد انتقال خواهد یافت.
 

پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره:
تاریخ پایان دوره:
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام:
تاریخ پایان ثبت نام:
مدت دوره: 24 ساعت
ظرفیت دوره: 20 نفر
هزینه دوره: 1 ریال
محل برگزاری دوره:
تلفن تماس: 03538259009