مدیریت امور اسناد و بایگانی

هدف: آشناسازی مخاطبان با وظایف، مسئولیت ها و نیز ابزارها و شیوه های علمی و مدرن مدیریت دفاتر مدیران
 
رئیس دفتر مدیر، فردی از اعضای سازمان است که با استفاده از معلومات و تجربیات اداری خود عهده دار قسمتی از وظایف و مسئولیت های حوزه مدیریت است و کلیه اطلاعات مدیر نیاز مدیر از طریق وی به مدیر انتقال داده می شود. به سختی می توان پذیرفت که یک مدیر پرمشغله بدون داشتن یک رئیس دفتر قوی، در کاش موفق شود. یک رئیس دفتر روزانه حتی بیش از همسر و فرزندان مدیر، وی را می بیند و در کنار او به سر می برد، خصوصیات رفتاری و شخصی او را می شناسد، از مشکلات و گرفتاری ها یشخصی و اداری او با خبر می شود، با او همراهی و برای رفع آنها برنامه ریزی م یکند، برنامه کارش را تدارک می بیند، نیازها و مقتضیات اداری را می شناسد و به او امکان می دهد که از وقت، فکر، ابتکار، دانش و تجربه خود حداکثر استفاده را ببرد. از سوی دیگر، مراجعان و کارکنان یک سازمان، معمولا سیمای مدیر را در ائینه رئیس دفتر وی می بینند و براین اساس در مورد او قضاوت می کنند.  با این توضیحات، مسئول دفتر علاوه بر لزوم برخورداری از اطلاعات لازم در زمینه اداره امور یک سازمان، باید از ویژگی های خاصی نیز برخوردار باشد. از این رو در این دوره به تشریح وظایف، مسئولیت ها، اقدامات ضروری و ملاحظات اجرایی پیرامون شغل مسئول دفتر مدیر برای شرکت کنندگان و مخاطبان دوره پرداخته خواهد شدپیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره:
تاریخ پایان دوره:
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام:
تاریخ پایان ثبت نام:
مدت دوره: 16 ساعت
ظرفیت دوره: 20 نفر
هزینه دوره: 3,500,000 ریال
محل برگزاری دوره:
تلفن تماس: 03538259009