گزارش نویسی و خلاصه نویسی مکاتبات اداری

هدف: آشنایی مخاطبان با سیستم گردش مکاتبات، امور اسناد و انواع روش¬های بایگانی اسناد در سازمان
رشد جمعیت، توسعه فعالیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، اقتصادی و ... منجر به ایجاد روزافزون سوابق اداری می گردد و در هر سازمان، نتایج اندیشه ها، فعالیت ها و اقدامات انجام شده به صورت اسناد نگهداری می شوند. این اسناد حاوی اطلاعات گرانبهایی است که در تهیه برنامه ها و تصمیم گیری های اداری و سازمانی بکار گرفته می شوند. از این رو مدیریت اسناد امری گریزناپذیربوده و با بکارگیری روش ها و موازین علمی باعث دسترسی آسان به اسناد، فراهم شدن امکان نگهداری و حفظ اسناد با ارزش و تقلیل هزینه و سهولت مراجعه کاربران به اسناد خواهد شد. به این ترتیب مدیریت اسناد به عنوان یک علم در دنیای پیشرفته مورد توجه قرار گرفته است. در واقع بازیابی اطلاعات پرونده ها جهت انجام وظایف و پاسخگویی به مراجعات اهمیت بسیار زیادی داشته و در صورت عدم رعایت اصول اساسی، نظام اداری دستگاه مختل خواهد شد. از سوی دیگر انجام وظایف قانونی، ضرورت برقراری تشکیلاتی منسجم در مدیریت اسناد را اجتناب ناپذیر می سازد. .بر این اساس در این دوره به تشریح اصول و مبانی و شیوه های بایگانی و مدیریت اسناد به مخاطبان و شرکت کنندگان در دوره پرداخته خواهد شد. پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره:
تاریخ پایان دوره:
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام:
تاریخ پایان ثبت نام:
مدت دوره: 16 ساعت
ظرفیت دوره: 20 نفر
هزینه دوره: 2,500,000 ریال
محل برگزاری دوره:
تلفن تماس: 03538259009