رزومه نویسی حرفه ای

هدف:
 
گزارش، فن و تکنیک انتقال اخبار و اطلاعات و رویدادها و توضیح و تفسیر و در نهایت ارائه آنها به اشخاص خواهان می باشد. در حقیقت ارائه گزارش به مدیریت از فعالیت های مهم کارکنان هر واحد سازمانی محسوب می شود، زیرا مدیریت نه تنها از گزارشات برای ارزیابی طرح مورد نظر استفاده می کند، بلکه آن را وسیله مناسبی برای ارزیابی اثرات فعالیت واحد گزارش دهنده قرار خواهد داد. از این رو ارائه یک گزارش سست و ضعیف از نتایج بررسی چه بسا موجب مخالفت با پیشنها یک طرح منطقی و صحیح شود. از سوی دیگر یک گزارش خوب و محکم ممکن است منجر به تصویب تمامی گزینه های پیشنهادی گردد. یک گزارش خوب باید حاوی توضیحاتی روشن و واقعی باشد، منعکس کننده قدرت تصور و تخیل، ابداع و ابتکار، درک و فهم وسیع در اقداماتی که گزارش برای آنها تهیه می شود، باشدو به علاوه از شیوه استدلالی قوی در متقاعد کردن مخاطب پیروی نماید. براین اسسا در این دوره سعی خواهد شد در حد امکان به شرح و توضیح در مورد گزارش نویسی، طرز ارائه گزارش، اصول و اشکال مختلف آن، ویزگی های یک گزارش خوب و ... برای مخاطبان پرداخته شود.
پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره:
تاریخ پایان دوره:
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام:
تاریخ پایان ثبت نام:
مدت دوره: 8 ساعت
ظرفیت دوره: 20 نفر
هزینه دوره: 2,000,000 ریال
محل برگزاری دوره:
تلفن تماس: 03538259009