ارزیابی عملکرد کارکنان و مکانیسم پرداخت متغیر

هدف: ایجاد قابلیت لازم در سرپرستان، مدیران و روسا به منظور برنامه¬ریزی بهبود و توسعه¬ی کارکنان از طریق بررسی و تحلیل تعاملی رفتار و عملکرد آنان

ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران هر موسسه بزرگ و یا مجموع کارکنان موسسات دولتی که تحت عناوین تعیین شایستگی، ارزیابی عملکرد و نظیر اینها در تئوری و عمل مطرح می‌شود ازجمله ابزارها و وسایل موثر در مدیریت منابع انسانی است که با اعمال صحیح این ابزار نه تنها هدفها و ماموریت‌های سازمان با کارایی مطلوب تحقق می‌یابد، بلکه منافع واقعی کارکنان و جامعه نیز تامین می‌شود . با همه اهمیتی که از لحاظ علمی و عقلی برای ارزیابی کارکنان می‌توان قائل شد، با توجه به برخورد بی‌تفاوت با این اقدام مدیریتی، در بیشتر سازمان‌ها، مخصوصا در موسسات دولتی، نه تنها انجام ارزیابی‌ها ناموفق بوده، بلکه به دلایل مختلف مورد انتقاد کارکنان و حتی مدیران واقع شده است . براین اساس و با توجه به اهمیت ارزیابی عملکرد کارکنان در تحقق هرچه بهتر اهداف سازمان، در این دوره به تشریح مبانی ومفاهیم، ضرورت و نحوه اجرای مکانیمز های ارزیابی عملکرد کارکنان و جبران خدمات مبتنی بر این ارزیابی برای شرکت کنندگان و مخاطبان دوره پرداخته خواهد شد.
پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره:
تاریخ پایان دوره:
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام:
تاریخ پایان ثبت نام:
مدت دوره: 8 ساعت
ظرفیت دوره: 20 نفر
هزینه دوره: 2,000,000 ریال
محل برگزاری دوره:
تلفن تماس: 03538259009