قوانین کار و تامین اجتماعی

هدف: آشناسازی مخاطبان با قوانین و قواعد حاکم بر روابط کارگر و کارفرما و ملاحظات پیرامونی آن
 
قانون کار و قانون تامین اجتماعی دو بال امنیت توسعه اقتصادی به شمار می روند. بیش از یک قرن است که دانش اجتماعی کار و تامین اجتماعی به عنوان بنیاد توسعه اجتماعی- اقتصادی کشورها قلمداد می شود. اهیمت این موضوع به حدی است که ماده (22) اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد تامین اجتماعی بیان می‏دارد: تامین اجتماعی از جمله حقوق اساسی انسانها شناخته شده و هر کس به عنوان یک عضو جامعه حق تامین اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی، حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام رشد و نمو آزادانه شخصیت او است، با در نظر گرفتن سازمان و منابع هر کشور بدست آورد، از طرف دیگر "حقوق کار" به مفهوم حداقل منافع مالی و مادی بازیگران جامعه کار و تولید هر کشور محسوب می شود که مکمل تامین اجتماعی به شمار می رود از این رو گفته می شود "حقوق کار و تامین اجتماعی" در قلمرو جامعه کار و تولید قابل انفکاک نمی باشند. به این ترتیب می توان اظهار داشت که اهمیت و جایگاه مجموعه قوانین «کار و تامین اجتماعی» و روزآمد بودن دانش و اطلاعات در مورد قانون کار و تامین اجتماعی بر کسی پوشیده نیست. از این رو، این دوره به عنوان یک منبع ارزشمند امکان دسترسی اعضای محترم جامعه حسابداران رسمی ایران و سایر علاقمندان به مفاد و مواد قانونی و همچنین پرسش و پاسخهایی در مورد قانون کار را فراهم می سازد که در حل بسیاری مشکلات ناشی از اجرای قانون کار و تامین اجتماعی راهگشا می باشد.
 
پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره:
تاریخ پایان دوره:
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام:
تاریخ پایان ثبت نام:
مدت دوره: 16 ساعت
ظرفیت دوره: 20 نفر
هزینه دوره: 3,500,000 ریال
محل برگزاری دوره:
تلفن تماس: 03538259009