سرمایه گذاری در بازار سهام 4(تحلیل گری روانی / معامله گری)

هدف: آموزش رفتارشناسی بازار و تسلط به عوامل روانی در بازار برای معامله گری موفیت آمیزپیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره:
تاریخ پایان دوره:
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام:
تاریخ پایان ثبت نام:
مدت دوره: 24 ساعت
ظرفیت دوره: 20 نفر
هزینه دوره: 4,000,000 ریال
محل برگزاری دوره:
تلفن تماس: 03538259009