ساختارها و روش های تامین منابع مالی

هدف: آشناسازی مخاطبان با شیوه ها و گزینه های قابل انتخاب در ارتباط با تامین مالی و تصمیم گیری در خصوص انتخاب گزینه مناسب
همه سازمان ها و افراد برای تامین نقدینگی و منابع مالی فعالیت های روزمره و یا گسترش فعالیت های ود و امور سرمایه گذاری، نیازمند منابع مالی اند. بطور معمول در ایراون اولین شیوه ای که به ذهن مدیران می رسد، دریافت تسهیلات بانکی است. این در حالی است که عموما تنوع منابع مالی در دسترس گسترده تر از این است. براین اساس در این دوره تلاش می شود ضمن آشنایی با انواع روش های تامین مالی در دسترس در ایران از منابع داخل و خارج از کشور و فرایندهای دستیابی به آنها؛ شیوه محاسبه بهترین روش تامین مالی برای شرکت ها با توجه به شرایط خاص آنها، ارائه شود. انواع روش های تامین مالی از نظام بانکی و سرمایه و نیز انواع عقود نظام بانکی ایران، شرایط خاص هر یک از آنها، نحوه اعتبارسنجی بانک ها، نکاتی در ارتباط با مسائل حقوقی قراردادهای تامین مالی و .... نیز از دیگر موارد قابل ارائه در این دوره خواهد بود.پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره:
تاریخ پایان دوره:
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام:
تاریخ پایان ثبت نام:
مدت دوره: 16 ساعت
ظرفیت دوره: 20 نفر
هزینه دوره: 3,000,000 ریال
محل برگزاری دوره:
تلفن تماس: 03538259009