شیوه های سرمایه گذاری با سرمایه اندک

هدف:
پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره:
تاریخ پایان دوره:
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام:
تاریخ پایان ثبت نام:
مدت دوره: 8 ساعت
ظرفیت دوره: 20 نفر
هزینه دوره: 1,500,000 ریال
محل برگزاری دوره:
تلفن تماس: 03538259009