مدیریت ریسک ونرم‏ افزار تخصصی PERT MASTER

هدف: پیش بینی مولفه های عدم قطعیت و تحلیل آنها و برنامه ریزی در جهت کاهش آثار سوء و افزایش تاثیرات مثبت آنها
امروزه، افزایش هزینه و پیچیدگی های موجود در پروژه ها از یک سو و افزایش عدم قطعیت و ریسک های موجود ‏در محیط های تجاری از سوی دیگر باعث شده است که مدیران پروژه به منظور کاهش خطر پذیری و انحراف پروژه ‏از اهداف تعیین شده، استفاده از مدیریت ریسک را در برنامه ریزی و کنترل پروژه ها، سر لوحه فعالیت های خود ‏قرار دهند. ‏ نرم افزار ‏Primavera Pertmaster‏ یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای مدیریت ریسک پروژه می باشد که توسط ‏شرکت ‏Primavera‏ توسعه داده شده است. این نرم افزار برای انجام آنالیز ریسک بر روی پروژه ها از شبیه سازی ‏مونت کارلو استفاده می کند. ‏ در این نرم افزار علاوه بر قابلیت بهره گیری از ابزارهای مناسب جهت ورود ریسک و رتبه بندی آن در پروژه، امکان ‏برنامه ریزی پروژه های ‏PERT‏ و ‏GERT‏ در شرایط عدم قطعیت نیز وجود دارد.‏ در مجموع این نرم افزار اطلاعات بسیار ارزشمندی از وضعیت پروژه در شرایط غیر قطعی در اختیار مدیران پروژه قرار می دهد ‏تا به وسیله آن بتوانند تصمیم گیری های صحیح تری در مورد نحوه ادامه اجرای پروژه اتخاذ نمایند. ‏بر این اساس در این دوره سعی خواهد شد ضمن انتقال اصول و مفاهیم کاربردی مدیریت ریسک، به تشریح و آموزش کار با نرم افزار PertMaster نیز پرداخته شود.پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره:
تاریخ پایان دوره:
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام:
تاریخ پایان ثبت نام:
مدت دوره: 8 ساعت
ظرفیت دوره: 20 نفر
هزینه دوره: 3,000,000 ریال
محل برگزاری دوره:
تلفن تماس: 03538259009