لطفاً اطلاعات خود را به طور کامل و صحیح وارد نمایید.

مدیریت خرید و سفارشات خارجی (مقدماتی)

 
از آنجائی که اغلب کشورهای جهان به‌دلیل توزیع متنوع عوامل تولید در مناطق مختلف با یکدیگر روابط تجاری دارند اهمیت برقراری ارتباط و خرید خارجی نمود پیدا می‌کند. برقراری روابط خرید و خریدهای خارجی نیاز به آشنائی با مراحل ورود کالا، اصطلاحات بین‌المللی (Incoterms)، منابع تهیه کالا (Source of supply)، آشنائی با شرایط پرداخت‌ها (Terms of payments)، و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، بیمه‌های حمل و نقل، مراحل ترخیص کالا و ... دارد که مذاکرات در مورد امور فوق‌الذکر برعهده مدیران خرید خارجی و سیستم‌های خرید می‌باشد. براین اساس در این دوره و در ادامه دوره مقدماتی مدیریت خرید وسفارشات خارجی، به تشریح اقدامات حین خرید، انواع روش‏های پرداخت بین المللی، حمل و نقل و ...برای مخاطبان و شرکت کنندگان در دوره پرداخته خواهد شد. 

* نام:
* نام خانوادگی:
* کدملی:
* تلفن همراه:
ایمیل:
* سمت:
* شرکت/سازمان:
رابط آموزش:
شماره رابط آموزش: