این دوره  آموزشی ، مهارتهای پیشرفته  مورد نیاز افراد در محیط کار است که شامل  موارد ذیل می باشد:

English for Meetings

English for Presentations

       این دوره ها شامل مباحثی است که کلیه افراد در سازمان می توانند به فراخور نیاز خود از آن استفاده کرده و بهره ببرند.

 

English for Meetings

        هدف دوره :

 1. آشنایی با زبان، اصطلاحات کاربردی و اصول و آداب مورد استفاده در جلسات رسمی
 2.  کسب مهارت استفاده از کارکردهای مختلف زبان در جلسات نظیر گزارش دهی، پیشنهاد دادن، موافقت و مخالفت

        محتوای دوره :

 1. هماهنگ کردن، تغییر برنامه و نهایی کردن جلسات از طریق ایمیل
 2. آغاز، خوشامدگویی و ارائه مقدمه در جلسات و معرفی دستور جلسه
 3. گزارش پیشرفت امور، توضیح علل و آثار وقایع
 4. مداخله و واردشدن در بحث، واکنش به قطع شدن صحبت
 5. درخواست نظر سایرین، موافقت و مخالفت کردن
 6. پاسخ به پیشنهادات مطرح شده، رأی گیری
 7. خلاصه کردن نتایج جلسه، به اتمام رساندن جلسات و تشکر از حاضرین
 8. تأیید تصمیمات و برنامه های عملی، ایمیل های پیگیری

English for Presentations

       هدف دوره:

 1. آشنایی با زبان، اصطلاحات کاربردی و اصول و آداب مورد استفاده در ارائه‌ها و سخنرانی‌های رسمی
 2. کسب مهارت استفاده از کارکردهای مختلف زبان در جلسات سخنرانی و ارائه نظیر تبادل اطلاعات، ارائه آمار و ارقام، توصیف روندها، ارائه پیشنهادات و گزارش امور

محتوای دوره:

 1. خوشامدگویی به حاضرین و آغاز ارائه
 2. زبان بدن، معرفی ساختار و بخش های ارائه
 3. ابزارهای ارائه، طراحی و ارائه ی مؤثر اسلایدها و سایر ابزارهای دیداری
 4. ارائه ی اعداد و ارقام، نمودارها، روندها و تفسیر آن ها
 5. استراتژی های نتیجه گیری و اتمام سخنرانی
 6. بخش پرسش و پاسخ

     مدت دوره :