هیات مدیره و مدیران

 

 

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت رزومه عکس
1 محمد دیانتی دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار-DBA مدیرعامل و رئیس هیات مدیره رزومه
2 زهره سعیدی راد دکترای حرفه ای مدیریت کسب وکار-DBA نائب رئیس هیات مدیره رزومه
3 سعیده شمس الهدی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار-EMBA عضو هیات مدیره و مدیر بخش مشاوره رزومه