پرسنل سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی یزد:

 

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تلفن تماس
1 فرناز خمسه مدیر آموزش 38227777
2 محمد سعیدا اردکانی مدیر مالی و اداری 38227777-38237176
3 راضیه امینی راد کارشناس آموزش - مسئول اجرایی دوره های عالی و بلند مدت 38227777-38237176
4 نسیم شرعی کارشناس آموزش - مسئول اجرایی دوره های کاربردی کوتاه مدت 38223333-38229922
5 فاطمه دهقان کارشناس آموزش - مسئول اجرایی دوره های کاربردی کوتاه مدت 38223333-38229922
6 عباس الهی فر کارپردازی و خدمات -