خدمات تخصصی مشاوره شغلی :

1-ارزیابی و استعدادسنجی شغلی و حرفه ای مراجعین و کارکنان صنایع و سازمانها

2-سنجش و ارزیابی شخصیت شغلی و عمومی مراجعین و کارکنان صنایع و سازمانها

3-ارائه خدمات مشاوره جذب و استخدام ،کارمندیابی،اجرای مصاحبه های استخدامی و شغلی

4-مشاوره شغلی مراجعین و حل مسائل شغلی (نارضایتی،تعارض،فرسودگی شغلی ،استرس،روابط کاری و...)

5-بررسی تناسب شغلی با شغل مورد نظر مراجعین

6-تهیه پروفایل (سلامت روان،شخصیت و استعداد شغلی) جهت معرفی و به کارگماری درمشاغل کاریابی ها و صنایع

7- برنامه ریزی توسعه فردی مراجعین (IDP)

8-مشاوره جهت انتخاب شغل مناسب و موفقیت در آزمونهای شغلی و مصاحبه های استخدامی