مشاورین شغلی و سازمانی:

1-اصغر محمدی خرم آبادی:

دارای پروانه به شماره:4607 از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران در حوزه روانشناسی صنعتی و سازمانی

 

مدارج علمی ، تحصیلی و مجوزها :

 

2- دکتر محمد دیانتی

دارای پروانه به شماره: 4258 از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران در حوزه روانسنجی (سنجش و اندازه گیری)