کانالهای ارتباطی سازمانی:

BTCYAZD@

035-38227777

imiyazd-btcyazd@gmail.com     

 

 

کانالهای ارتباطی فردی:

1-اصغر محمدی خرم آبادی-روانشناس صنعتی و سازمانی

moshavershoghliyazd@

09120048124

io.psychologist@yahoo.com