حق عضویت اشخاص حقیقی

 

اشخاص حقیقی به غیر از موارد زیر- حق عضویت مبنا 5.000.000 ریال

- هیات علمی دانشگاه ها و کانون مهندسی هزینه 4.000.000 ریال (تخفیف 20درصد- با ارائه مدرک مربوطه از دانشگاه)

 

فرم عضویت اشخاص حقیقی

 

 

حق عضویت اشخاص حقوقی

 

حق عضویت اعضای حقوقی 25.000.000 ریال بعلاوه معرفی ده عضو حقیقی و پرداخت حق عضویت ایشان

 

فرم عضویت اشخاص حقوقی